Close

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: A. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; B. DTM: Denktanker Media C. Wederpartij: elke (rechts)persoon of andere aan het rechtsverkeer deelnemende entiteit welke tot DTM in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met DTM gesloten overeenkomst, dan wel in enige andere rechtsverhouding tot DTM staat. In het bijzonder worden daaronder verstaan degene die een opdracht aan DTM heeft verleend, dan wel degene die daartoe een Offerte van DTM heeft ontvangen, dan wel degene die DTM daartoe een Aanbod heeft gedaan; D. Overeenkomst(en): de tussen DTM en Wederpartij aangegane overeenkomst(en), waarop de Voorwaarden van toepassing zijn; E. Schriftelijk: een door bevoegde vertegenwoordigers van DTM (en/of Wederpartij) van hun handtekening en dagtekening voorzien document; F. Offerte: vrijblijvend, schriftelijk aanbod; G. Factuurbedrag: het bedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan DTM verschuldigd is; H. Contract documentatie: al dan niet van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door DTM uitgebrachte Offertes en op alle Overeenkomsten die DTM aangaat, hoe ook genaamd. Met name zijn de Voorwaarden van toepassing op door DTM aangegane overeenkomsten van opdracht en licentie aan een Wederpartij.
2.2. Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of in andere communicatie-uitingen verwijst naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door DTM uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet daar niet aan af.
2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Aanvullingen of wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de Overeenkomst in het kader waarvan die aanvullingen of wijzigingen worden gemaakt. Een in het kader van één specifieke Overeenkomst door DTM geaccordeerde wijziging of aanvulling heeft nimmer tot gevolg dat in het kader van toekomstige of reeds tussen partijen bestaande andere Overeenkomsten die wijzingen of aanvullingen ten aanzien van die overeenkomsten doorwerken dan wel dat DTM gehouden is om ten aanzien van die overeenkomsten de aanvullingen of wijzingen te accorderen.
2.4. DTM behoeft deze voorwaarden slechts eenmaal van toepassing te verklaren. De wederpartij aanvaardt dat op alle andere overeenkomsten en Offertes, ongeacht of die gelijktijdig dan wel na de Overeenkomst met de Wederpartij worden gesloten c.q. aan de Wederpartij worden gezonden.

Artikel 3 – Offertes
3.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden DTM niet. Alleen indien in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald, kunnen zij DTM binden.
3.2. De Wederpartij dient de Offerte binnen drie maanden na dagtekening te aanvaarden. Na ommekomst van twee weken vervalt het in de Offerte vervatte aanbod.
3.3. De Contract documentatie blijft eigendom van DTM. Zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van DTM mag de Contract documentatie niet worden verveelvoudigd verstrekt of getoond worden aan derden. Eerst nadat de Wederpartij Schriftelijk een licentieovereenkomst met DTM heeft gesloten is zij bevoegd de Contract documentatie te gebruiken in overeenstemming met de licentieovereenkomst.
3.4. Op eerste verzoek van DTM dient de Contract documentatie aan DTM te worden geretourneerd.
3.5. De door DTM verstrekte Contract documentatie dient slechts als voorbeeld. Aan dat voorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
3.6. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop DTM de Offerte getekend geretourneerd krijgt van de Wederpartij. Een Overeenkomst kan ook tot stand komen doordat DTM na het verzenden van de Offerte voor de wederpartij kenbare wijze aanvangt met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst (via mail).

Artikel 4 – Beloning
4.1. Alle prijzen zijn berekend op de ingangsdatum van de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum van de werkzaamheden, uiterlijk vier weken na datum van de offerte. De bedragen zijn exclusief BTW of overeenkomstige belasting op omzet.
4.2. DTM is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich voor DTM onvoorziene dan wel een of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, stijging van loon, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen, grondstoffen, energie of reststoffen.

Artikel 5 – Verplichtingen DTM
5.1. DTM is bevoegd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij DTM in dienst zijnde derden.
5.2. DTM is bevoegd om teksten, proeven, concepten, ter harer keuze, per post, per fax en/of per e-mail aan de Wederpartij te verzenden.
5.3. Indien de verplichting van DTM bestaat uit het afleveren van een goed, dan is DTM bevoegd die goederen afleveren op het adres: A. dat de Wederpartij hanteert in haar contacten met DTM. Hanteert de Wederpartij meer dan één adres dan is DTM bevoegd zelf het afleveradres te kiezen; B. op een ander adres binnen Nederland indien de Wederpartij dat 7 dagen vóór de beoogde afleverdatum aan DTM meldt; B. Indien de Wederpartij geen bekend adres in Nederland heeft, is DTM bevoegd het goed af te leveren aan haar eigen adres. De af te leveren goederen wordt steeds in zijn geheel (en dus niet in gedeelten) op één adres in Nederland. DTM is bevoegd, doch niet verplicht, om deelleveringen uit te voeren aan de onder A tot en met C genoemde adressen. DTM is voorts bevoegd om haar verplichting tot aflevering op te schorten totdat zij de van haar leverancier of onder opdrachtnemers over alle goederen beschikt die levering ineens aan de Wederpartij mogelijk maken.
5.4. Alle door DTM genoemde data of termijnen gelden als zijnde bij benadering opgegeven en kunnen nooit als fatale datum/termijn worden beschouwd. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij DTM schriftelijk in gebreke te stellen. DTM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.5. DTM is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten gedurende de periode:a. waarin de Wederpartij niet adequaat, tijdig en in de gewenste vorm alle inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekt die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen;b. de Wederpartij tekort schiet in de nakoming van één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
5.6. Alle door de Wederpartij ten behoeve van de opdracht aan DTM verstrekte materialen (zoals schriftelijke documenten en (audiovisueel) beeldmateriaal) en gegevens worden door DTM twee jaar lang bewaard vanaf het moment dat DTM aan de Wederpartij te kennen heeft gegeven heeft dat de opdracht is voltooid, althans DTM de goederen aan de Wederpartij heeft afgeleverd. De Wederpartij kan DTM binnen die termijn van twee jaar verzoeken de aan DTM verstrekte materialen en gegevens op kosten van de Wederpartij te retourneren. DTM is bevoegd om na het verstrijken van die termijn van twee jaar de materialen en gegevens te vernietigen.
5.7. DTM is bevoegd, maar niet verplicht gegevens, bestanden en/of materialen te bewaren die tijdens het productieproces worden vervaardigd en/of gebruikt. Slechts indien partijen uitdrukkelijk Schriftelijk in de Overeenkomst opnemen dat gegevens, bestanden en/of materialen (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijke herdruk) worden bewaard, dan zal DTM die gegevens, bestanden en materialen bewaren tegen de alsdan Schriftelijk overeengekomen Prijs.

Artikel 6 – Verplichtingen aan de zijde van de Wederpartij
6.1. De Wederpartij is gehouden aan DTM alle door haar benodigde gegevens en informatie tijdig aan te dragen die DTM nodig heeft voor een correcte en tijdige nakoming van de overeenkomst. De Wederpartij verleent aan DTM het recht om de door of vanwege de Wederpartij aan DTM aangedragen gegevens, informatie, afbeeldingen en ontwerpen in haar werk te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken. De wederpartij staat er jegens DTM voor in dat de aangedragen informatie en gegevens juist zijn. Voorts staat de wederpartij er voor in dat zij rechthebbende is van de intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van de ontwerpen, werken en/of gegevens die zij aan DTM verstrekt en/of overhandigt. De Wederpartij vrijwaart DTM ter zake van alle schade, waaronder door DTM te betalen kosten van rechtsbijstand, die verschijnt ten gevolge van aanspraken van derden die stellen dat het gebruiken van die informatie, gegevens, ontwerpen of werken inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de derde.
6.2. De Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door DTM niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
6.3. De Wederpartij is gehouden de van DTM ontvangen teksten, proeven, concepten zorgvuldig op fouten te onderzoeken en deze, zonodig, te corrigeren. Verneemt DTM binnen de door haar gestelde termijn, geen reactie van de Wederpartij, dan wordt de Wederpartij geacht de teksten, proeven, concepten te hebben goedgekeurd. Indien DTM verzuimt een termijn voor goedkeuring te stellen, dan dient de Wederpartij binnen een termijn van twee dagen te reageren.
6.4. Bestaat de prestatie van DTM (mede) uit het afleveren van een zaak, dan zal de Wederpartij op het moment van aflevering de afgeleverde zaak inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele gebreken (laten) vermelden op de afleverbon. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op de afleverbon niet anderszins vermeld.
6.5. Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 48 uur na aflevering, in schrift aan DTM gemeld te worden.
6.6. Ieder vorderingsrecht, althans iedere rechtsvordering van de Wederpartij jegens DTM, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 12, vervalt indien:a. de schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in art. 6.5 gestelde termijn en/of niet op de in art. 6.4 aangegeven wijze aan DTM ter kennis zijn gebracht;b. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan DTM verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;c. de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;d. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van DTM aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;e. de zaak na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking van het gebrek het gebruik van de zaak wordt voortgezet.

Artikel 7 – Afwijkingen in (druk)werk
7.1. De Wederpartij accepteert afwijkingen tussen enerzijds het geleverde (druk)werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, indien die afwijkingen van geringe betekenis zijn. Een dergelijke geringe afwijking geeft aan de wederpartij niet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden en verplicht DTM niet tot het vergoeden van schade of het verlenen van enige korting.
7.2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het (druk)werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken zijn.
7.3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het (druk)werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 8 – Opzeggen van de overeenkomst
8.1. Beide partijen hebben, zo nodig onder terzijdes te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van het hiernavolgende.
8.2. Indien de Wederpartij de overeenkomst opzegt, doch ook indien DTM de overeenkomst opzegt omdat DTM haar opdracht door handelingen of gedragingen van de Wederpartij of door omstandigheden die in de risicosfeer van de Wederpartij liggen, niet tijdig kan vervullen, is de Wederpartij verplicht aan DTM te betalen:a. 120% van de factuur, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;b. alle gemaakte en nog te maken onkosten, die direct of indirect samenhangen met uit de ten tijde van de opzegging reeds aangegane verplichtingen. Is de Wederpartij een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf dan wijzigt het percentage genoemd onder a in 100%.
8.3. Indien DTM de overeenkomst om andere, haar moverende redenen opzegt, is de Wederpartij de factuur berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging alsmede alle gemaakte onkosten en de onkosten die nog worden gemaakt, voortvloeiende uit de ten tijde van de opzegging reeds aangegane verplichtingen, verschuldigd. De wederpartij verkrijgt, onder de in art. 10 genoemde voorwaarden, een licentie ten aanzien van het werk, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging. Een opzegging door de wederpartij laat het bestaan en de omvang van de persoonlijkheidsrechten van DTM ten aanzien van het werk onverlet.

Artikel 9 – Annulering van cursus, training, workshop of leergang
9.1. DTM kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training of workshop annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 3 weken voor aanvang, tenzij Schriftelijk anders is bepaald.
9.2. Binnen 3 weken voor aanvang kan DTM nog een cursus, training, workshop of leergang annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten/trainers of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.
9.3. De Wederpartij is bevoegd een inschrijving Schriftelijk te annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval is € 50,00 administratiekosten verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door DTM geretourneerd. Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.
9.4. Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus, training, of workshop. De mogelijkheid van vervanging kan door DTM worden uitgesloten.
9.5. In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal DTM het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door DTM gemaakte kosten.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
10.1. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, berusten uitsluitend bij DTM respectievelijk komen alleen DTM toe. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is de Wederpartij verder verboden werk van DTM, waaronder mede begrepen (grafische) ontwerpen, teksten, adviezen, rapporten, werkwijzen, software en overige programmatuur, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te wijzigen of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DTM. Art. 14 is niet van toepassing op intellectuele eigendomsrechten. Die verblijven steeds aan DTM.
10.2. Sluiten partijen een voorovereenkomst op grond waarvan DTM zich verplicht al dan niet middels een presentatie aan te geven hoe zij de opdracht zal gaan invullen en/of vormgeven en besluit de Wederpartij vervolgens om de opdracht niet aan DTM te gunnen, dan is Wederpartij, in afwijking van art. 10.3 niet bevoegd om het tot dan verrichte werk te gebruiken en/of openbaar te maken.
10.3. De Wederpartij krijgt, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, ten aanzien van door DTM ten behoeve van de Wederpartij ontwikkelde:a. door DTM vervaardigde concepten, workshops, films, afbeeldingen en andere communicatiedragers;b. teksten;c. (grafische) ontwerpen;een licentie onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij tijdig aan al haar (betalings)verplichtingen jegens DTM voldoet. De licentie strekt zich slechts uit tot het overeengekomen gebruik voor het overeengekomen medium binnen Nederland of gericht op de Nederlandse markt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
10.4. De Wederpartij geeft aan DTM toestemming om, voor eigen publiciteit, na realisatie van het project foto’s, dia’s, bewegende beelden etc. te maken en deze ook te publiceren alsmede haar werk en/of onderdelen daaruit voor dit doel te benutten.
10.5. De Wederpartij geeft DTM toestemming om na ondertekening van de offerte/aanbieding informatie te plaatsen over het project middels haar website, sociale media e.d., indien en voor zover de inhoud zich daarvoor leent, een en ander ter beoordeling aan DTM.

Artikel 11 – Betaling
11.1. DTM is bevoegd door middel van deelfacturen het door de Wederpartij verschuldigde bedrag bij de Wederpartij in rekening te brengen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Door DTM te maken kosten zullen zo spoedig mogelijk in rekening worden gebracht. De factuur zal, naar keuze van DTM, al dan niet in termijnen in rekening worden gebracht. DTM kan de volgende betalingscondities hanteren:
 Bedragen tot € 750,- dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 Bedragen van € 751,- en meer. 30% van de factuur als eerste termijn bij aanvang. 70% van de factuur na laatste oplevering.
11.2. In die gevallen waarin de Wederpartij een cursus, training of workshop volgt, dient de Wederpartij het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk een maand vóór de aanvang van de cursus, training of workshop, dan wel, indien de Wederpartij de factuur korter dan een maand vóór aanvang van cursus, training of workshop ontvangt, uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de cursus.
11.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede literatuur in verband met deelname aan een workshop zijn in het workshopgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
11.4. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij aan DTM verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als ware het een volle maand.
11.5. Indien het factuurbedrag op de datum van opeisbaarheid, zoals genoemd in art. 11.1 tot en met 11.3, niet of niet volledig is betaald, zal de Wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Wederpartij is alsdan gehouden alle schade aan DTM te vergoeden die zij maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name: a) de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde de volledige declaraties van advocaten terzake van hun werkzaamheden, de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 250 euro; b) de gerechtelijke kosten zijnde de volledige declaraties advocaten, nadrukkelijk voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan zonder dat de Wederpartij bij de rechter zal aandringen op een matiging van de bedongen incassokostenvergoeding, alsmede de deurwaarderskosten; c) de executiekosten en nakosten; d) de kosten van faillissementsaanvraag; e) de opslagkosten in geval van opschorting van levering.
11.6. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien de Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enzovoort.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1. Iedere aansprakelijkheid van DTM voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is beperkt tot het door de verzekeraar van DTM te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van DTM onder die verzekering. Wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of in verband staat met, de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door de opdrachtgever aan DTM is betaald, doch zal nimmer meer dan € 11.344,= bedragen. DTM zal zich niet op deze beperking van aansprakelijkheid beroepen wanneer schade een gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van DTM of die van haar tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen die bij DTM in dienst zijn of waarmee DTM in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – bij wijze van derdenbeding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve op dit artikel 10 beroepen. De opdrachtgever zal DTM – en de hiervoor genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen – vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of onrechtmatige daad van DTM – of die personen – in het kader van de verrichte of te verrichten werkzaamheden. DTM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie
12.2. Alle aanspraken van de Wederpartij vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.
12.3. DTM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van door DTM ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Wanneer DTM bij afwezigheid van deze bepaling in het geval van een tekortkoming van deze derde een vordering op deze derde zou hebben, dan wordt deze bepaling als niet geschreven gehouden en is de aansprakelijkheid van DTM ten opzichte van haar opdrachtgever beperkt tot het cederen van de vordering die zij op deze derde heeft of stelt te hebben, zonder dat DTM er voor instaat dat deze vordering met succes door haar opdrachtgever kan worden geïnd.

Artikel 13 – Overmacht
13.1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van DTM welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft DTM het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
13.2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: niet, niet volledige en/of vertraagde aanlevering van gegevens door Wederpartij en/of derden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, defecten aan computers/software, zowel in het bedrijf van DTM als bij derden van wie zij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
13.3. In geval van overmacht is DTM bevoegd, maar niet verplicht, de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen alsdan worden verrekend tussen partijen, terwijl de Wederpartij verplicht is DTM een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen 4 weken na het ogenblik waarop vaststond, dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kon worden uitgevoerd.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
14.1. DTM behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling voor alle door haar aan de Wederpartij geleverde of nog te leveren zaken/te verlenen diensten, alsmede ten behoeve van alle eventuele vorderingen voor door haar in het kader van de levering van de zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen DTM van de Wederpartij te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met DTM gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

Artikel 15 – Verrekening/opschorting
15.1. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig door hem aan DTM verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke DTM aan de Wederpartij verschuldigd mocht zijn.15.2.In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de Wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

Artikel 16 – Ontbinding
16.1. Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde betreffende ontbinding, zal op het tijdstip waarop de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Alsdan treedt tevens de ontbindende voorwaarde als bedoeld in art. 10.3 in, voor zover de Wederpartij niet, althans niet geheel heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens DTM.
16.2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 – Geschillen
17.1. Alle geschillen tussen partijen welke mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze van DTM worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van DTM.
17.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een der partijen zulks verklaart.

Artikel 18 – Nederlands recht van toepassing
18.1. Op alle door DTM te verrichten handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
18.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. DTM en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Go top